Meer

(November 2012)


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van De Meeuw OIRSCHOT B.V.

ALGEMEEN

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

De Meeuw: De besloten vennootschap, De Meeuw Oirschot B.V., die deze voorwaarden van toepassing verklaart in het kader van een offerte aan of Overeenkomst met een Opdrachtgever.

Opdrachtgever: De (rechts)persoon die De Meeuw een opdracht geeft voor het leveren of verhuren van Producten en / of diensten, of daarvoor een offerte ontvangt.

Overeenkomst: De Overeenkomst tussen De Meeuw en Opdrachtgever. Gebruikslocatie: De in de Overeenkomst aangegeven locatie waar de Producten door Opdrachtgever zullen worden gebruikt.

Producten: De door De Meeuw aan Opdrachtgever te leveren of geleverde Producten (inclusief te verhuren of verhuurde Producten).

Oplevering: Het moment waarop De Meeuw aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de Producten zijn geïnstalleerd en / of (af)geleverd.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Producten en diensten door De Meeuw aan Opdrachtgever en maken deel uit van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever en zijn tevens van toepassing op alle precontractuele situaties tussen De Meeuw en Opdrachtgever, inclusief onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het sluiten van een Overeenkomst.
2.2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door De Meeuw zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
2.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
2.4. De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijke benadert.

ARTIKEL 3 - OFFERTES

3.1. Alle offertes van De Meeuw zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door Opdrachtgever, heeft De Meeuw het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor De Meeuw slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door De Meeuw is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie.
3.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 hebben offertes van De Meeuw een beperkte geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven. Indien een offerte niet wordt geaccepteerd binnen deze periode, is De Meeuw gerechtigd de condities en de prijs zoals in de offerte opgenomen, te wijzigen.
3.4. In het geval de offerte door Opdrachtgever niet wordt aanvaard heeft De Meeuw het recht om alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te doen, bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke aanvaarding of bevestiging door De Meeuw van een opdracht van Opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontvangst van een opdracht of door het feitelijk uitvoeren van de betreffende order door De Meeuw of de feitelijke afgifte van een Product.
4.2. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.
4.3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

ARTIKEL 5 - PRIJZEN

5.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten, verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Prijzen zijn voorts exclusief kosten voor verpakking, transport, Oplevering, ontmanteling en service / onderhoud, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst.
5.2. Indien ingevolge de Overeenkomst deelleveranties zullen plaatsvinden, is De Meeuw gerechtigd prijzen dan wel condities tussentijds te wijzigen bij de diverse deelleveranties.
5.3. Indien prijzen en / of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is De Meeuw gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
5.4. De prijzen zullen per 1 januari van ieder jaar worden herzien aan de hand van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (het CPI van oktober, voorliggend aan de start van de Overeenkomst =100).
5.5. Indien de uitvoering van de opdracht aan De Meeuw op verzoek van Opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij Opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, is De Meeuw gerechtigd de prijzen te verhogen met extra kosten als gevolg hiervan, zoals renteverlies.

ARTIKEL 6 - BETALING

6.1. De betaling van de facturen van De Meeuw dient effectief te geschieden in de valuta als aangegeven op de betreffende facturen, binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bankgiroafschriften van De Meeuw aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
6.2. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan haar verplichtingen jegens De Meeuw heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van De Meeuw op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
6.3. Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door De Meeuw in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.
6.4. Opdrachtgever is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van De Meeuw telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen als aangegeven door De Meeuw. De Meeuw is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen.
6.5. De Meeuw is gerechtigd een naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van Opdrachtgever te verlangen.
6.6. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien De Meeuw hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen.

ARTIKEL 7 - AFLEVERING / RISICO

7.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal De Meeuw de Producten feitelijk op de Gebruikslocatie (laten) afleveren.
7.2. De Producten zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf het moment van aflevering, dan wel vanaf het moment dat de afname is geweigerd of geacht wordt te zijn geweigerd in de zin van artikel 8.2.
7.3. De Meeuw is gerechtigd de aflevering in gedeelten te laten plaatsvinden.

ARTIKEL 8 - AFNAME

8.1. Opdrachtgever is verplicht aan de aflevering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van de Producten door Opdrachtgever is De Meeuw gerechtigd de eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag, vervoer en verzekering) door te berekenen aan Opdrachtgever.
8.2. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als dag van aflevering.

ARTIKEL 9 - LEVERTIJDEN

9.1. De levertijd en / of uitvoeringsperiode worden door De Meeuw bij benadering vastgesteld.
9.2. Bij de vaststelling van de levering en / of uitvoeringsperiode gaat De Meeuw er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
9.3. De levertijd en / of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van De Meeuw, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 9.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke De Meeuw bekend waren toen zij de levertijd en / of uitvoeringsperiode vaststelde, kan De Meeuw de levertijd en / of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van De Meeuw kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en / of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van De Meeuw kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door De Meeuw worden de levertijd en / of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van De Meeuw kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en / of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
9.5. Overschrijding van de overeengekomen levering en / of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 10 - INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

10.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.
10.2. De Meeuw behoudt de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen etc.
10.3. De rechten op de in het voorgaande lid genoemde gegevens blijven eigendom van De Meeuw ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meeuw niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. Opdrachtgever is aan De Meeuw per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,00 per overtreding, onverlet het recht van De Meeuw om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 11 - INSTALLATIE  / CONSTRUCTIE-ONTMANTELING EN GEBRUIKSLOCATIE

11.1. De Meeuw of een door haar aangewezen derde partij zal zorgdragen voor het installeren c.q. construeren en, indien van toepassing, het ontmantelen van de Producten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
11.2. Installatie-, constructie- en ontmantelingkosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
11.3. Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat de transportvoertuigen, waarmee de Producten dienen te worden afgeleverd of dienen te worden opgehaald bij Opdrachtgever, van de afmeting als aangegeven door De Meeuw dan wel, bij gebreke daarvan, standaard transportvoertuigen, de vrije en onbelemmerde toegang hebben tot de Gebruikslocatie.
11.4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de Gebruikslocatie waarop de Producten goed en veilig kunnen worden opgesteld en dient, tenzij anders overeengekomen, er voor zorg te dragen dat de ondergrond voldoende stabiel en stevig is om de Producten (al dan niet in combinatie met andere Producten) te dragen en de Producten te gebruiken in overeenstemming met hun doel. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat een Gebruikslocatie op haar kosten volledig is geprepareerd, inclusief markering van de precieze Gebruikslocatie. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de hellingsgraad van de ondergrond van de Gebruikslocatie niet meer bedraagt dan 20 cm van de ene zijde naar de andere zijde.
11.5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aansluitingen op nutsvoorzieningen, waaronder mede begrepen telefoon- en kabelaansluitingen, alsook riolering alsmede het weer loskoppelen daarvan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 - ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN

12.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die zij van De Meeuw krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht. 12.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens haar gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens haar voorgeschreven materialen.
12.3. Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
12.4. Opdrachtgever mag de materialen die De Meeuw wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als De Meeuw hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 13 - RECLAME

13.1. Indien en voor zover in een Overeenkomst niet in een specifieke afnamekeuring van de Producten is voorzien, dient Opdrachtgever de Producten direct na aflevering, dan wel, ingeval van niet-gereed product, direct na Oplevering, zo volledig mogelijk te inspecteren. Eventuele reclames over storingen of gebreken met betrekking tot de Producten, waaronder mede te verstaan verschillen in samenstelling of kwaliteit tussen de geleverde Producten en de daarvoor in de Overeenkomst gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen twee werkdagen na aflevering respectievelijk na Oplevering, schriftelijk en gemotiveerd aan De Meeuw te worden gemeld. Storingen of gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengenoemde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen zestig dagen na aflevering respectievelijk Oplevering, schriftelijk en gemotiveerd aan De Meeuw te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervallen alle mogelijke aanspraken van Opdrachtgever ter zake van storingen of gebreken met betrekking tot de Producten. Tevens is Opdrachtgever gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en vrachtvrij aan De Meeuw te retourneren, op eerste verzoek van De Meeuw.
13.2. Indien en voor zover een reclame door De Meeuw gegrond wordt bevonden, is De Meeuw uitsluitend verplicht naar haar keuze het / de gebrek(en) te verhelpen dan wel de ondeugdelijke Producten te vervangen, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Reclames worden niet geaccepteerd indien de gebreken het gebruik van de Producten niet verhinderen of wezenlijk belemmeren.
13.3. Het reclameren ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens De Meeuw.
13.4. Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meeuw, onder door De Meeuw te bepalen voorwaarden.

ARTIKEL 14 - WIJZIGINGEN IN HET WERK

14.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als: a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek; b. door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
14.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de Overeenkomst.
14.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag De Meeuw bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij Opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van De Meeuw.

ARTIKEL 15 - UITVOERING VAN HET WERK

15.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat De Meeuw haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: - gas, water en elektriciteit; - verwarming; - afsluitbare droge opslagruimte; - op grond van de Arbowet- en regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
15.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van De Meeuw, van Opdrachtgever en / of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
15.3. Wanneer Opdrachtgever haar verplichtingen, zoals omschreven in de vorige leden, niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra Opdrachtgever alsnog aan al haar verplichtingen voldoet en de planning van De Meeuw dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor De Meeuw uit de vertraging voortvloeiende schade.

ARTIKEL 16 - OPLEVERING VAN HET WERK

16.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door Opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt Opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. De Meeuw schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
16.2. Keurt Opdrachtgever het werk niet goed, dan is zij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan De Meeuw.
16.3. Keurt Opdrachtgever het werk niet goed, dan zal zij De Meeuw in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
16.4. Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk, veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

ARTIKEL 17 - ONDERHOUD EN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN

17.1. Gedurende de huurperiode, respectievelijk ingeval van koop zolang er een eigendomsvoorbehoud van De Meeuw op de Producten rust, en in het geval er tussen partijen een terugkoopoptie is overeengekomen, gelden de onderstaande regels van onderhoud en gebruik van de Producten.
17.2. Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meeuw geen veranderingen in of aan de Producten aanbrengen of dulden en geen materialen aan of op de Producten aanbrengen. Niettegenstaande goedkeuring van De Meeuw terzake het vorengaande, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van De Meeuw bij beëindiging van de huur of bij terugkoop, voor haar rekening zorgdragen voor het weghalen van aangebrachte materialen en herstel in de oorspronkelijke toestand zonder dat Opdrachtgever ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding.
17.3. Het aanbrengen van wijzigingen en / of het verrichten van reparaties mag uitsluitend geschieden door De Meeuw, tenzij aan Opdrachtgever schriftelijke toestemming is verleend om zelf die werkzaamheden te (laten) verrichten.
17.4. Opdrachtgever wordt geacht de Producten in goede staat en onderhoudstoestand te hebben ontvangen. Opdrachtgever zal de Producten overeenkomstig hun bestemming zorgvuldig gebruiken en de Producten voor haar rekening in goede staat en onderhoudstoestand behouden, normale gebruiksslijtage uitgezonderd. Opdrachtgever zal zorg dragen voor alle geringe en dagelijkse reparaties aan de Producten, waaronder mede wordt verstaan het schoonhouden en ontstoppen van putten, goten, aan- en afvoerbuizen, sanitaire installaties, gootstenen, het onderhouden van leidingen voor gas, elektriciteit, luiken, blinden, jaloezieën, markiezen, kranen, hang- en sluitwerk, binnenschilderwerk en ruiten.
17.5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de (collectieve) leidingwaterinstallatie. Indien en voor zover door de wet of regelgeving vereist, zal De Meeuw bij aflevering van de Producten aan Opdrachtgever ten aanzien van deze installatie een ‘’risico analyse’’ verstrekken en vervolgens een beheersplan opstellen. Ten behoeve van de risicoanalyse dient Opdrachtgever aan De Meeuw de benodigde informatie te verstrekken, ten aanzien van het gebruik van de installatie. De kosten van de risicoanalyse en het beheersplan zijn voor rekening van Opdrachtgever.
17.6. Bij vorst en sneeuw moet Opdrachtgever alle maatregelen nemen, waardoor het bevriezen van verwarmingsinstallaties en / of leidingen voorkomen wordt. Schade aan de Producten door bevriezing zijn voor rekening van Opdrachtgever.
17.7. De Meeuw heeft het recht de Producten van tijd tot tijd te controleren. In geval De Meeuw van mening is dat de Producten op een onjuiste wijze worden gebruikt dan wel worden verwaarloosd, is De Meeuw gerechtigd de Producten weer in bezit te nemen en / of weer in goede staat en onderhoudstoestand te (laten) brengen, een en ander op kosten van Opdrachtgever.
17.8. Indien aan het einde van de (huur)termijn (bij terugkeer in de depots van De Meeuw) naar het oordeel van De Meeuw de Producten niet meer in goede staat en onderhoudstoestand verkeren, normale gebruiksslijtage uitgezonderd, zal De Meeuw Opdrachtgever hierover informeren en de Producten in de oorspronkelijke staat van onderhoud (laten) brengen op kosten van Opdrachtgever.
17.9. In verband met het gebruik, onderhoud en opslag van de Producten door Opdrachtgever dient Opdrachtgever te voldoen aan alle wettelijke vereisten, inclusief vergunningsvereisten dan wel aanwijzingen van het bevoegde gezag. Indien met de Producten gebruik wordt gemaakt van de openbare weg, is Opdrachtgever gehouden zorg te dragen voor de noodzakelijke goedkeuringen van de bevoegde autoriteiten.
17.10 Opdrachtgever zal geen gevaarlijke stoffen gebruiken of opslaan in de Producten, behoudens indien en voor zover gebruikelijk is bij de bedrijfsvoering. Gebruik of opslag van gevaarlijke stoffen geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever.
17.11. Opdrachtgever zal de Producten niet verkopen, overdragen, (onder)verhuren of deze bezwaren met een beperkt recht dan wel (anderszins) in gebruik geven aan een derde partij. Ingeval Opdrachtgever in strijd hiermee handelt, zal zij alsdan een direct opeisbare boete verbeuren van € 12.500,00 per dag zonder dat sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn, en onverminderd De Meeuws recht op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
17.12. Opdrachtgever is gehouden zorg te dragen voor het aanbrengen en instandhouden van bebakening ter plaatse, indien deze is vereist gelet op de situatie ter plaatse en/of de eventueel aldaar vigerende politieverordening dan wel andere regelingen van het bevoegde gezag.
17.13. Opdrachtgever zal de Producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meeuw niet (doen) vervoeren of verplaatsen.

ARTIKEL 18 - VERGUNNINGEN / GOEDKEURINGEN

18.1 Opdrachtgever dient er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij tijdig over de voor de bouw, de installatie, de oplevering, het gebruik en de ontmanteling van de Producten benodigde vergunningen en goedkeuringen beschikt (zoals bijvoorbeeld: bouwvergunning, gebruiksvergunning, omgevingsvergunning en inritvergunning).

ARTIKEL 19 - NATREKKING / OPSTALRECHT

19.1 In geval van huur, respectievelijk in geval van verkoop zolang de Producten nog onder het eigendomsvoorbehoud van De Meeuw vallen, zal Opdrachtgever ten gunste van De Meeuw, op haar eerste verzoek en voor plaatsing van de Producten, een opstalrecht vestigen op de onroerende zaak waarop de Producten worden geplaatst, zonder dat De Meeuw daarvoor retributie zal dienen te betalen. Het opstalrecht zal worden gevestigd op kosten van Opdrachtgever.
19.2 Indien, in afwijking van het bepaalde in artikel 19.1, niet de Opdrachtgever maar een derde eigenaar is van de onroerende zaak waarop de Producten worden geplaatst, zal de Opdrachtgever voor de plaatsing van de Producten de eigenaar van de onroerende zaak bewegen om medewerking te verlenen aan het vestigen van een opstalrecht ten gunste van De Meeuw, zonder dat De Meeuw daarvoor retributie zal dienen te betalen. Het opstalrecht zal worden gevestigd op kosten van Opdrachtgever.
19.3 Indien de Opdrachtgever dan wel de derde geen medewerking wenst te verlenen aan hetgeen in artikel 19.1 en artikel 19.2 is bepaald, heeft De Meeuw het recht om de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd De Meeuws overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. De Meeuw is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindigen van de overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

ARTIKEL 20 - FISCALE GEVOLGEN VAN OVERDRACHT

20.1 De fiscale gevolgen van een wijziging van de zakelijke rechten en of toekomstige overdracht van de Producten van De Meeuw aan Opdrachtgever zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal De Meeuw voor eventuele fiscale aanspraken volledig vrijwaren.

ARTIKEL 21 - WANPRESTATIE / BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST / SCHADEVERGOEDING / OPSCHORTING

21.1. Indien:
a. Opdrachtgever haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling vraagt; of
b. een besluit wordt genomen en / of wordt overgegaan tot liquidatie van Opdrachtgever of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever wezenlijk wijzigt naar de mening van De Meeuw; of
c. Opdrachtgever enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens De Meeuw niet of niet geheel nakomt; of
d. Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
e. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Opdrachtgever jegens De Meeuw onmiddellijk opeisbaar zijn. De Meeuw is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd De Meeuws overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. De Meeuw is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
21.2 In het geval dat een derde een zekerheidsrecht heeft op een Product (verder te noemen: “de zekerheidsgerechtigde”), dat eigendom is van De Meeuw, eindigt de Overeenkomst tussen partijen met onmiddellijke ingang in het geval dat De Meeuw in staat van faillissement komt te verkeren en / of de zekerheidsgerechtigde van De Meeuw afgifte van het Product vordert op grond van niet nakoming van de verplichtingen van De Meeuw jegens de zekerheidsgerechtigde. De Meeuw is in dat geval niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Daarenboven heeft de Opdrachtgever in dat geval geen retentie- of opschortingsrecht. De Meeuw en de Opdrachtgever sluiten in dat kader tevens de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
21.3 Ingeval zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 1 is De Meeuw en indien zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 2 is de zekerheidsgerechtigde op het Product c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Opdrachtgever en zonder de verplichting om de Producten weer terug te leveren aan Opdrachtgever. In een geval zoals omschreven in de bovenstaande leden is De Meeuw respectievelijk de zekerheidsgerechtigde op het Product c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde De Meeuw respectievelijk de zekerheidsgerechtigde op het Product c.q. een door haar aan te wijzen derde in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren en dient zaken die niet door De Meeuw zijn geleverd die zich in de Producten bevinden tijdig te verwijderen. De Meeuw respectievelijk de zekerheidsgerechtigde op het Product c.q. een door haar aan te wijzen derde is niet aansprakelijk voor de zaken die zich op het moment van inbezitneming bevinden in de Producten die zijn geleverd door De Meeuw.

ARTIKEL 22 - INFORMATIEPLICHT

22.1. Gedurende de huurperiode, respectievelijk in geval van verkoop zolang de Producten nog onder het eigendomsvoorbehoud van De Meeuw vallen, dient Opdrachtgever De Meeuw onverwijld telefonisch en schriftelijk op de hoogte te stellen ingeval van schade aan of veroorzaakt door de Producten en zal zij De Meeuw zo spoedig mogelijk eventuele getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben zenden.
22.2. Opdrachtgever zal in daartoe aangewezen gevallen (bijvoorbeeld inbraak, vandalisme, opzet) onverwijld door de politie proces-verbaal van het gebeurde als bedoeld in het voorgaande lid laten opmaken en dit zenden aan De Meeuw.

ARTIKEL 23 - AANSPRAKELIJKHEID

23.1. Na de feitelijke datum van Oplevering van het werk is De Meeuw niet meer aansprakelijk voor gebreken in het werk of in enig onderdeel daarvan, tenzij: a. die gebreken te wijten zijn aan schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen, en bovendien b. Opdrachtgever voorafgaande aan de Oplevering van het werk die gebreken niet heeft opgemerkt en zich daar ook niet van bewust moet zijn geweest, en bovendien c. Opdrachtgever die gebreken op het tijdstip van de Oplevering van het werk redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
23.2. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor De Meeuw krachtens het voorgaande lid aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na de feitelijke datum van Oplevering van het werk.
23.3. Voor schadevergoeding komt alleen in aanmerking de schade waartegen De Meeuw is verzekerd, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
23.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld, maar niet beperkt hiertoe, stagnatieschade en gederfde winst en andere gevolgschade;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan, maar niet beperkt hiertoe, schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
23.5. De in totaal op grond van dit artikel door De Meeuw te vergoeden schade is beperkt tot tien procent (10%) van de in de Overeenkomst genoemde totale prijs, voorzover die prijs verband houdt met de Oplevering van het werk, echter met een maximum van één miljoen EURO (1.000.000,00 EURO).
23.6. Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door De Meeuw geleverde Producten en / of materialen.

ARTIKEL 24 - OVERMACHT

24.1. Indien De Meeuw door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is De Meeuw gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van De Meeuw op betaling door Opdrachtgever voor reeds door De Meeuw verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. De Meeuw zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal De Meeuw alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
24.2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor De Meeuw tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals onder meer brand, weersomstandigheden waardoor, zoals gebruikelijk is in de bouw, niet kan worden gewerkt (zoals vorst), werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van De Meeuw of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit De Meeuws magazijnen of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van De Meeuw kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt. Overmacht van De Meeuws toeleveranciers wordt tevens geacht overmacht te zijn van De Meeuw.

ARTIKEL 25 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

25.1. De Meeuw verzamelt en verwerkt informatie betreffende Opdrachtgever en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van Opdrachtgever (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt ermee in dat De Meeuw de persoonlijke gegevens verwerkt voor die doeleinden.
25.2. Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat De Meeuw persoonlijke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is om de opdracht van Opdrachtgever uit te voeren.
25.3. Opdrachtgever dient er te allen tijde voor zorg te dragen dat zij in verband met het vorengaande beschikt en blijft beschikken over de noodzakelijke toestemming voor dit gebruik van haar functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers.
25.4. Opdrachtgever zal De Meeuw in verband met het bovenstaande, schadeloos stellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers of de Registratiekamer).

ARTIKEL 26 - VERZEKERING

26.1 Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever, gedurende de huurperiode, respectievelijk in geval van verkoop zolang de Producten nog onder het eigendomsvoorbehoud van De Meeuw vallen, gehouden op haar kosten zorg te dragen voor deugdelijke verzekering van de Producten tegen verlies, diefstal en beschadiging op de voor de betreffende Producten gebruikelijke wijze. Zodra zich een gebeurtenis voordoet waarvoor de verzekering is gesloten, zal Opdrachtgever haar rechten op basis van de verzekering aan De Meeuw overdragen op eerste verzoek van De Meeuw. Op eerste verzoek van De Meeuw zal Opdrachtgever de betreffende verzekeringspolissen ter inzage aan De Meeuw verstrekken. De verhuureenheden zijn verzekerd tegen brand- en stormschade, dit met een eigen risico voor de huurder.

ARTIKEL 27 - UITVOERING

27.1 De Meeuw is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 28 - HOOFDELIJKHEID

28.1 Indien met Opdrachtgever verschillende personen en / of bedrijven worden aangeduid, zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

ARTIKEL 29 - TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER

29.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
29.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s Hertogenbosch, onverminderd het recht van De Meeuw een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

ARTIKEL 30 - WIJZIGINGEN

30.1 De Meeuw is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien De Meeuw niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van De Meeuw dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR VERHUUR
ARTIKEL 31 - ALGEMEEN

31.1. Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen van het algemeen deel van deze voorwaarden.
31.2. Voorzover er strijdigheid is tussen het algemene deel van deze algemene voorwaarden en de specifieke huurbepalingen prevaleren deze specifieke verhuurvoorwaarden.
31.3 Het is De Meeuw toegestaan om haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen en / of het gehuurde aan een derde te verkopen. Opdrachtgever zal schriftelijk van een dergelijke overdracht op de hoogte worden gesteld.

ARTIKEL 32 - HUURTERMIJN

32.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, vangt de huurtermijn aan op de dag van aflevering dan wel, ingeval van niet gereed Product, op de dag van Oplevering.
32.2. De huurtermijn eindigt op de datum als aangegeven in de Overeenkomst (de "einddatum") onverminderd het recht van De Meeuw de Overeenkomst eerder te beëindigen op basis van artikel 21 en/of artikel 24. Indien de verhuurde Producten niet (compleet en in goede staat) zijn geretourneerd aan De Meeuw op de dag van beëindiging, wordt een nieuwe huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor dezelfde termijn en onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke huurovereenkomst, tenzij De Meeuw Opdrachtgever anderszins bericht binnen 2 weken na beëindiging van de oorspronkelijke huurperiode.

ARTIKEL 33 - VERGOEDINGEN / HUUR

33.1. De huursom dient bij vooruitbetaling te worden betaald op de eerste dag van iedere maand, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Vergoedingen voor transport, levering en Oplevering evenals andere kosten dienen te worden voldaan bij aanvang van de huurtermijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Vergoedingen voor ontmanteling en retournering van de Producten dienen te worden betaald bij beëindiging van de huur.
33.2. De huurprijs en overige vergoedingen zullen per 1 januari van ieder jaar worden herzien aan de hand van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens, als gepubliceerd door het CBS (het CPI van oktober, voorliggend aan de start van de Overeenkomst =100).
33.3. Heffingen, lasten en belastingen in verband met (het gebruik van) de Producten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 34 - AANSPRAKELIJKHEID / VRIJWARING

34.1. Met uitzondering van schade rechtstreeks als gevolg van brand of storm is Opdrachtgever, vanaf het moment van aflevering, tot het moment van terugkeer van de Producten in de depots van De Meeuw (dan wel door De Meeuw aangewezen derde partijen), volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gehuurde Producten, en zijn alle risico's van de Producten voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of in verband met (het gebruik van) de Producten, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door schuld van Opdrachtgever of derden dan wel door enig al dan niet verborgen gebrek aan de Producten, behoudens ingeval De Meeuw aansprakelijk is op basis van bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid.
34.2. Opdrachtgever is gehouden De Meeuw of door De Meeuw ingeschakelde derden schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle schade die zij mocht(en) lijden wegens verlies of diefstal van of schade aan de Producten, dood of letsel van derden of schade aan eigendommen van De Meeuw of derden ten gevolge van (geheel of ten dele) het gebruik of de staat van de Producten, gedurende de periode dat Opdrachtgever hiervoor de verantwoordelijkheid draagt als aangegeven in het voorgaande lid, onafhankelijk van de oorzaak daarvan, behoudens ingeval De Meeuw hiervoor aansprakelijkheid draagt op basis van de Overeenkomst.
34.3. De verplichtingen op basis van het onderhavige artikel zullen in stand blijven na het beëindigen van de huur. De vrijwaringverplichting geldt ongeacht of de schade terzake is ontstaan voor of na retournering van de Producten door Opdrachtgever aan De Meeuw of derde partijen.
34.4. De bovengenoemde verplichtingen gelden onverminderd het bepaalde in artikel 23.

ARTIKEL 35 - VERVANGING

35.1 De Meeuw is gedurende de huur gerechtigd de verhuurde Producten te vervangen door andere Producten van een soortgelijk type.

ARTIKEL 36 - RETOURNERING PRODUCTEN

36.1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meeuw mogen Producten niet door Opdrachtgever worden geretourneerd voor het einde van de overeengekomen looptijd van de huur, op straffe van een boete van € 12.500,00 onverminderd De Meeuws recht op volledige (schade)vergoeding op basis van het volgende lid en op basis van de wet. Kosten van retourzending komen voor rekening van Opdrachtgever.
36.2. Indien - ook na schriftelijke toestemming van De Meeuw - verhuurde Producten voor het einde van de looptijd van de huur worden geretourneerd aan De Meeuw, is Opdrachtgever gehouden De Meeuw te betalen de op basis van de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen, uitgaande van de overeengekomen huurperiode, alsmede additionele (opslag)kosten als gevolg van het vroegtijdig retourneren van de verhuurde Producten.

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR VERKOOP
ARTIKEL 37 - ALGEMEEN

37.1. Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen van het algemeen deel van deze voorwaarden.
37.2. Voorzover er strijdigheid is tussen het algemene deel van deze algemene voorwaarden en de specifieke bepalingen voor verkoop prevaleren deze specifieke voorwaarden.

ARTIKEL 38 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

38.1. Alle Producten blijven eigendom van De Meeuw tot het moment van volledige betaling door Opdrachtgever van al hetgeen zij aan De Meeuw is verschuldigd, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een Overeenkomst (zoals onder meer rente, kosten en boeten), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 BW.
38.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Producten te verkopen, over te dragen, te bezwaren met enig beperkt recht dan wel in verhuur te geven dan wel aan enige derde anderszins in gebruik te geven dan wel deze te verplaatsen of te vervoeren zolang De Meeuw een eigendomsvoorbehoud heeft met betrekking tot de Producten.
38.3. Zolang de Producten onder het eigendomsvoorbehoud van De Meeuw vallen, is Opdrachtgever gehouden de Producten in hun oorspronkelijke vorm te laten en is zij niet gerechtigd deze te wijzigen, ook niet door zaaksvorming, natrekking of vermenging.
38.4. Opdrachtgever is gehouden derde partijen (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met betrekking tot de Producten waarop De Meeuw een eigendomsvoorbehoud heeft) schriftelijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van De Meeuw. Opdrachtgever dient in een dergelijk geval De Meeuw onmiddellijk schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 39 - GARANTIE

39.1. De Meeuw staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de geleverde Producten en / of overeengekomen prestatie.
39.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat De Meeuw voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits De Meeuw vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie en / of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal De Meeuw deze herstellen of vervangen. De delen die bij De Meeuw hersteld of door De Meeuw vervangen worden, moeten franco aan De Meeuw worden toegezonden.
39.3. Opdrachtgever moet De Meeuw in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en / of de bewerking opnieuw uit te voeren.
39.4. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat zij aan al haar verplichtingen ten opzichte van De Meeuw heeft voldaan.
39.5. a. Geen garantie wordt gegeven indien gebreken het gevolg zijn van: - normale slijtage; - onoordeelkundig gebruik; - niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; - installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden.
b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door Opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens haar zijn aangeleverd.
39.6. In het geval in de Overeenkomst met Opdrachtgever afwijkende garantiebepalingen zijn opgenomen prevaleren deze boven de in dit artikel genoemde garantiebepalingen.

SPECIFIEKE BEPALINGEN BIJ TERUGKOOP
ARTIKEL 40 - ALGEMEEN

40.1. Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen van het algemeen deel van deze voorwaarden.
40.2. Voorzover er strijdigheid is tussen het algemene deel van deze algemene voorwaarden en de specifieke bepalingen voor terugkoop prevaleren deze specifieke voorwaarden.

ARTIKEL 41 - TERUGKOOP

41.1. In het geval De Meeuw zich bij Overeenkomst heeft verbonden om geleverde Producten na (een) bepaalde termijn(en) terug te kopen geldt dit enkel ten aanzien van Producten die:
a. zich in originele en functionele staat bevinden;
b. zijn onderhouden ingevolge een daartoe met De Meeuw gesloten onderhoudsovereenkomst;
c. geen andere dan normale gebruikssporen vertonen;
d. eigendom zijn van Opdrachtgever en door deze worden gebruikt; De gehoudenheid van De Meeuw om deze Producten terug te nemen vervalt indien aan een der vorenstaande voorwaarden niet is voldaan.

ARTIKEL 42 - TERMIJN

42.1. Ingeval partijen een optionele terugkoop zijn overeengekomen dient Opdrachtgever uiterlijk 12 maanden voor het verstrijken van de / een overeengekomen terugkooptermijn De Meeuw schriftelijk in kennis te stellen van haar voornemen van de optie gebruik te maken, bij gebreke waarvan de optie komt te vervallen.

ARTIKEL 43 - TERUGKOOPWAARDE

43.1. Op een eventueel overeengekomen terugkoopprijs worden in mindering gebracht de kosten die moeten worden gemaakt om schade aan de Producten te herstellen, alsmede de demontage en transportkosten.
43.2. De waarde van eventueel door Opdrachtgever aangebrachte voorzieningen wordt niet vergoed en deze kunnen dus nimmer tot een hogere dan op voorhand overeengekomen terugkoopprijs leiden.
43.3. Indien als gevolg van overheidsmaatregelen of andere omstandigheden waar De Meeuw geen invloed op kan uitoefenen, de waarde van de terug te nemen Producten is verminderd, is De Meeuw enkel gehouden deze lagere waarde te vergoeden, mits deze lagere waarde objectief door deskundigen is vastgesteld.
43.4. Door niet BTW-plichtige instellingen kan bij terugkoop geen BTW worden geheven.

 

Download PDF 
(Algemene verkoopvoorwaarden nov2012 01 - 125kb)

De Meeuw maakt onder andere ruimte voor:

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.