Meer

(November 2013)


ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN De Meeuw OIRSCHOT B.V.

DEFINITIES:

In deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt met de onderstaande begrippen het navolgende bedoeld:

Bestek: de beschrijving van het werk, de daarbij behorende (detail)tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing;

Dagen: kalenderdagen;

De Meeuw: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Meeuw Oirschot B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen;

Leverantie: alle rechtshandelingen inzake de inkoop van goederen, diensten en werkzaamheden welke in onderaanneming en / of inlening worden uitgevoerd;

Overeenkomst: de tussen De Meeuw en de Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst;

Opdracht: het door de Opdrachtnemer uit te voeren werk of de door de Opdrachtnemer te verrichten levering;

Opdrachtnemer: de partij waarmee De Meeuw onderhandelt en / of contracteert.

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvragen, orders, offertes, aanvaarde orders, Opdrachten, Leveranties en Overeenkomsten, alsmede op alle onderhandelingen, aangegaan door De Meeuw, al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde, met de Opdrachtnemer.
1.2 De voorwaarden van Opdrachtnemer en / of haar leveranciers zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3 De Meeuw behoudt zich het recht voor om de tekst van haar Algemene Inkoopvoorwaarden te allen tijde aan te passen.
1.4 Afwijkingen van en / of aanvullingen op deze Algemene Inkoopvoorwaarden van de zijde van de Opdrachtnemer zijn slechts geldig en bindend indien en voor zover daarmee door De Meeuw schriftelijk is ingestemd.

ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN, VOORSCHRIFTEN EN BESCHEIDEN

2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op alle Opdrachten van De Meeuw naast deze Algemene Inkoopvoorwaarden uitsluitend van toepassing:
a. de bepalingen van het Bestek, in verband waarmede de Opdracht gegeven wordt, alsmede de daarbij behorende tekeningen en detailtekeningen;
b. de inhoud van processen-verbaal en / of staten van aanwijzing, alsmede alle eventuele veranderingen of aanvullingen van het Bestek;
c. de inhoud van het Huishoudelijk Reglement voor uitvoering op projecten.
2.2 Indien hetgeen voortvloeit uit de hiervoor onder 1 t/m 3 genoemde documenten strijdig is met de tekst van deze Algemene Inkoopvoorwaarden, prevaleert hetgeen in deze documenten staat opgenomen.
2.3 Indien bij de uitwerking van de aanvraag of Opdracht van De Meeuw bescheiden en / of tekeningen benodigd zijn, welke niet door De Meeuw zijn toegezonden, is de Opdrachtnemer gehouden deze bij De Meeuw op te vragen. In geen geval zal de Opdrachtnemer zich op de onbekendheid met deze bescheiden en / of tekeningen kunnen beroepen. De Opdrachtnemer is evenzo gehouden De Meeuw te wijzen op alle onjuistheden in haar aanvraag of Opdracht, voor zover de Opdrachtnemer deze kent, of redelijkerwijs behoort te kennen. Hetzelfde geldt indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van door De Meeuw verstrekte documenten, daaronder begrepen plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken, of uitvoeringsvoorschriften, die gebrekkig en/of ongeschikt zijn. De Opdrachtnemer wordt geacht alle wettelijke en andere voorschriften, welke voorts op de Opdracht en Overeenkomst betrekking hebben, te kennen en na te leven.
2.4 Door De Meeuw verstrekte bescheiden en / of tekeningen blijven haar eigendom en mogen door de Opdrachtnemer niet worden vermenigvuldigd of aan derden / hulppersonen ter hand worden gesteld of anderszins worden benut, anders dan ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht. Na afloop van de opdracht dienen alle ter beschikking gestelde bescheiden op eerste verzoek te worden geretourneerd.
2.5 Alle voor het onderhoud, het herstel, het gebruik en / of het doorleveren van de zaken noodzakelijke tekeningen, handleidingen, computerprogrammatuur, onderdelen, gereedschappen en gebruiksrechten, die naar aanleiding van de door De Meeuw verstrekte Opdracht zijn vervaardigd, worden op eerste verzoek kosteloos en onverwijld aan De Meeuw in eigendom overgedragen.
2.6 De Meeuw verkrijgt alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en daarmee verwante rechten, die bij het uitvoeren van de Opdracht zijn ontwikkeld / ontstaan. De Opdrachtnemer en eventueel door deze in te schakelen derden/hulppersonen doen, indien en voor zover de wet dit toestaat, hierbij uitdrukkelijk afstand van al zijn / hun rechten op dit vlak, en verklaren hierbij medewerking te verlenen aan de overdracht van deze rechten zonder dat daarvoor door De Meeuw een vergoeding aan de Opdrachtnemer en derden / hulppersonen is verschuldigd.

ARTIKEL 3 - PRIJZEN

3.1 De door de Opdrachtnemer berekende prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op franco levering incl. deugdelijke emballage, incl. kosten van keuringen, beproevingen, certificaten e.d.
3.2 De met de Opdrachtnemer overeengekomen prijzen zijn vast. Wijzigingen in prijzen, lonen, sociale lasten, belastingen, koersen en andere kostenverhogende factoren, alsmede meer- of minderwerk, kunnen niet aan De Meeuw in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 4 - BETALING, OPSCHORTING, VERREKENING EN CESSIEVERBOD

4.1 Met inachtneming van het in deze Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalde, zal De Meeuw de factuur van de Opdrachtnemer binnen 60 Dagen na ontvangst betalen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is en behoudens betwisting van haar zijde van de gefactureerde werkzaamheden, dan wel het gefactureerde bedrag. In geval van betwisting komt De Meeuw een opschortingsrecht toe. In een dergelijk geval zal De Meeuw zich verplichten om binnen twee weken na ontvangst van de factuur de Opdrachtnemer op de hoogte te stellen van de betwisting van de vordering. Voor vooruitbetalingen zal op eerste verzoek van De Meeuw een deugdelijke bankgarantie door de Opdrachtnemer worden verstrekt.
4.2 Indien enkel aan het einde, dan wel bij het afronden van een gedeelte van de Opdracht door de Opdrachtnemer wordt gedeclareerd, zal De Meeuw de betreffende factuur slechts betalen zodra het werk of het gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking heeft, door de Opdrachtnemer naar genoegen is opgeleverd en nadat de Opdrachtnemer haar desgevraagd heeft aangetoond, dat deze, alsmede de eventuele door hem gecontacteerde derden/hulppersonen, de tewerkgestelde werknemers het hun toekomende heeft/hebben betaald.
4.3 Het is de Opdrachtnemer, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meeuw, verboden om zijn vorderingen op De Meeuw over te dragen aan derden, te verpanden, dan wel anderszins te bezwaren.
4.4 De Meeuw is steeds gerechtigd vorderingen op de Opdrachtnemer uit welken hoofde ook, al dan niet opeisbaar of onder tijdsbepaling of voorwaarde, te verrekenen met hetgeen zij aan de Opdrachtnemer is verschuldigd.
4.5 Betaling door De Meeuw impliceert in geen enkel opzicht afstand van enig recht ingevolge de Overeenkomst en/of deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 5 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 De Opdrachtnemer is verplicht de hem opgedragen levering / werkzaamheden vakkundig en met deugdelijk en geschikt materiaal uit te voeren volgens de Opdracht en de daarop van toepassing zijnde en in acht te nemen voorschriften. Hij is verplicht om hierbij de door De Meeuw gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.
5.2 Het is de Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst en een periode van twee jaren daarna niet toegestaan om, zonder de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van De Meeuw, rechtstreeks in contact te treden met haar opdrachtgever. Per door De Meeuw geconstateerde overtreding van hetgeen is bepaald in dit artikel verbeurt de Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,00.
5.3 Het met de Opdrachtnemer overeengekomen tijdstip van levering / uitvoering en / of oplevering en / of inlening, alsmede de volgorde van werkzaamheden bindt / binden Opdrachtnemer, met dien verstande dat De Meeuw het recht heeft deze tijdstippen nader vast te stellen door haar afroep i.v.m. de voortgang van de werkzaamheden. Is de afroep later dan het in de Opdracht vermelde tijdstip, dan geeft zulks de Opdrachtnemer geen aanspraak op enige verrekening, dan wel vergoeding van directe en / of indirecte door hem geleden of te lijden schade. De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden voorts zodanig in te richten dat daardoor de werkzaamheden van De Meeuw en door haar in te schakelen derden niet worden verstoord.
5.4 De Opdrachtnemer is gehouden De Meeuw tijdig voorbericht te geven omtrent een eventuele overschrijding van het tijdstip van levering / uitvoering. De Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van De Meeuw een (werk-)planning overleggen en / of medewerking verlenen aan een voortgangscontrole door of vanwege De Meeuw binnen zijn bedrijf. Het geven van een voorbericht, dan wel het herzien van de werkplanning, laat alle rechten van De Meeuw ter zake van een toerekenbare tekortkoming onverlet.
5.5 Het is de Opdrachtnemer, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meeuw, niet toegestaan de Opdracht en / of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde / hulppersoon over te dragen of uit te besteden, dan wel gebruik te maken van ingeleende arbeidskrachten.
5.6 Indien de Opdrachtnemer de Opdracht, met inachtneming van voorgaand artikellid – geheel of gedeeltelijk – overdraagt aan een derde / hulppersoon, dient hij daarvoor een schriftelijk overeenkomst op te stellen, waarop deze Algemene Inkoopvoorwaarden onverkort van toepassing zijn.
5.7 Bij uitbesteding van werk respectievelijk inlening van arbeidskrachten, als bedoeld in voorgaand artikellid, is de Opdrachtnemer verplicht alle wettelijke (administratieve) voorschriften stipt na te leven.
5.8 Alle leveringen / werkzaamheden geschieden op keur van De Meeuw en de bouwdirectie van het betrokken werk. De Meeuw is gerechtigd te allen tijde, dus ook tussentijds en waar ook, te doen inspecteren, keuren en / of beproeven. De Opdrachtnemer is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen. De Meeuw en / of de bouwdirectie van het betrokken werk zal / zullen de levering / het werk binnen een redelijke termijn na de oplevering keuren en zal / zullen dit (onder voorbehoud) mogen aanvaarden, dan wel onder aanwijzing van de gebreken mogen weigeren. Pas na de aanvaarding zal het werk als opgeleverd worden beschouwd en gaan de risico’s dienaangaande over. Indien De Meeuw de levering / het werk onder aanwijzing van de gebreken weigert, heeft zij de keuze of zij de Opdrachtnemer instrueert om de gebreken onmiddellijk te (laten) herstellen, dan wel, de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
5.9 De Opdrachtnemer draagt zorg voor de voor de uitvoering van de opdracht benodigde hulpmiddelen, materieel en werkkleding. Indien gebruik wordt gemaakt van (hulp)middelen of materieel van De Meeuw is De Meeuw gerechtigd daarvoor kosten aan de Opdrachtnemer in rekening te brengen.

ARTIKEL 6 - WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDERWERK

6.1 De Opdrachtnemer is gehouden op verzoek van De Meeuw alle wijzigingen in de Opdracht uit te voeren die technisch mogelijk zijn. Indien hieruit wijzigingen voortvloeien in het tijdstip van levering / uitvoering en / of oplevering wordt dat vooraf schriftelijk door partijen overeengekomen. Ingeval omtrent deze wijziging geen overeenstemming wordt bereikt, heeft De Meeuw de keuze de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.2 Indien de Opdracht in enige eis / werkzaamheid niet voorziet, welke naar de aard daarvan wel tot de Opdracht behoort, dan wel indien tijdens de uitvoering van de Opdracht door de overheid nadere voorschriften worden gesteld, is de Opdrachtnemer verplicht te leveren overeenkomstig deze eisen en voorschriften c.q. deze werkzaamheid te verrichten c.q. uitvoering aan deze voorschriften te geven, zonder dat dit aanspraak geeft op enige verrekening, schadevergoeding, of vergoeding voor meerwerk door De Meeuw.
6.3 De Opdrachtnemer is behoudens schriftelijke toestemming of opdracht van De Meeuw niet gerechtigd enige wijziging aan te brengen in de Opdracht.

ARTIKEL 7 - KWALITEITSGARANTIE

De Opdrachtnemer garandeert dat de toegepaste materialen, werken en leveringen overeenstemmen met de opdracht en in overeenstemming zijn met de door De Meeuw goedgekeurde productie - en / of confirmatiemonsters, en voorts volledig geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, als zodanig kunnen worden aangewend en verwerkt en dat de werken / leveringen te allen tijde een goede en constante kwaliteit hebben en vrij zijn van constructie -, materiaal – en fabricagefouten, alsook van fouten of gebreken in de aard, samenstelling of inhoud. Daarnaast dienen deze materialen, werken en leveringen in alle opzichten te voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en / of andere van overheidswege gegeven voorschriften die van kracht zijn op het tijdstip van levering.

ARTIKEL 8 - FACTURERING

8.1 De door de Opdrachtnemer op te stellen factuur dient te voldoen aan alle wettelijke eisen.
8.2 Op de factuur dienen in ieder geval te worden vermeld:
− het nummer van de inkoopopdracht, het positienummer en de leveringsdatum;
− een omschrijving van de periode waarop de factuur betrekking heeft;
− de omvang van de loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag;
− het fiscaal aansluitingsnummer van de onderaannemer;
− het bedrag van de loonsom in Euro’s dat op de G-rekening gestort moet worden door Opdrachtgever;
− het bankrekeningnummer van de G-rekening;
− een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is;
− indien de verleggingsregeling niet van toepassing is: het bedrag van de omzetbelasting, anders de vermelding “omzetbelasting verlegd”.
8.3 Indien deze gegevens niet op de factuur vermeld worden, is De Meeuw gerechtigd om niet tot betaling over te gaan.

ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID

9.1 De Opdrachtnemer is jegens De Meeuw aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten welke voortvloeien uit de levering / uitvoering van de Opdracht, of een nalaten door de Opdrachtnemer of door degenen (derden/hulppersonen) van wie Opdrachtgever zich bedient.
9.2 De Opdrachtnemer vrijwaart De Meeuw voor aanspraken van derden, daaronder begrepen de opdrachtgever van De Meeuw, overheden en toekomstige gebruikers c.q. eigenaren van het door De Meeuw geleverde, alsmede de hulppersonen van De Meeuw (al dan niet in dienstverband).
9.3 In het geval de Opdracht is verstrekt aan meerdere Opdrachtnemers, waarbij deze gezamenlijk, al of niet gedeeltelijk, bijdragen aan het werk / levering, zijn de Opdrachtnemers ieder hoofdelijk aansprakelijk.
9.4 De Meeuw is niet aansprakelijk voor directe en / of indirecte schade die de Opdrachtnemer en/of door deze in te schakelen derden / hulppersonen lijden bij de uitvoering van, of verband houdende met de Overeenkomst, behoudens het geval er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het personeel van De Meeuw.

ARTIKEL 10 - VERZEKERINGEN

10.1 De Opdrachtnemer is verplicht zich op een adequate wijze voor aansprakelijkheid te verzekeren en verzekerd te houden.
10.2 De Opdrachtnemer is verplicht alle zaken, die hij in verband met de Opdracht van De Meeuw of van derden ontvangt, adequaat te verzekeren tegen brand, verlies en diefstal. Op eerste verzoek zal de Opdrachtnemer afschriften verstrekken van de polis.
10.3 Indien en voor zover echter de Opdrachtnemer als medeverzekerde wordt aangemerkt onder de Verblijf- en Montagedekking van de Transportpolis van De Meeuw en onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens De Meeuw, ontstaat aanspraak op dekking van de Opdrachtnemer ten laste van deze verzekering eerst nadat De Meeuw heeft verklaard er geen bezwaar tegen te hebben dat de schade in behandeling wordt genomen en na vaststelling van het schadebedrag en tot het bedrag dat door De Meeuw akkoord is bevonden. Beslissingen van De Meeuw ter zake worden als voorwaardelijk beschouwd. De polisvoorwaarden liggen voor de Opdrachtnemer bij De Meeuw ter inzage. Schade tot het bedrag van het eigen risico is voor rekening van de Opdrachtnemer.
10.4 De Opdrachtnemer dient bij voorbaat alle aanspraken op uitkeringen van verzekeringspenningen, die betrekking hebben op door De Meeuw geleden schade waarvoor hij aansprakelijk is, aan De Meeuw te cederen. Verzekeringspenningen die door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan De Meeuw worden uitbetaald, kunnen in mindering worden gebracht op de door de Opdrachtnemer aan De Meeuw te betalen vergoeding.

ARTIKEL 11 - WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

11.1 De Opdrachtnemer zal de loonstaten dan wel de manurenverantwoording ter inzage aan De Meeuw verstrekken.
11.2 De Opdrachtnemer zal een verklaring tonen inzake zijn betalingsgedrag bij de Bedrijfsvereniging en de Ontvanger en een verklaring inzake zijn afdracht percentage van de loonsom op G-rekening, zoals bedoeld in de in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid vastgestelde Richtlijn(en).
11.3 De Opdrachtnemer maakt weekrapporten op volgens een door De Meeuw te verstrekken model. Hij biedt De Meeuw wekelijks de door hem ingevulde en ondertekende weekrapporten voor akkoord aan.
11.4 Het is de Opdrachtnemer verboden om het in de onderaanneemsom begrepen bedrag op de G-rekening, waarvoor De Meeuw ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, te cederen, te verpanden, anderszins te bezwaren, of onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen.
11.5 De Opdrachtnemer is gehouden voldoende waarborgen te scheppen voor de inning van belastingen, premies en sociale lasten verband houdende met de te verrichten werkzaamheden en zal er zorg voor dragen dat voor alle op het werk aanwezige arbeidskrachten zal worden voldaan aan alle wettelijke verplichtingen, waaronder de verplichting tot afdracht van premies sociale verzekeringen en loonbelasting.
11.6 Indien de Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde / hulppersoon uitbesteedt, alsmede indien hij voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten, dienen de administratieve voorschriften conform de Invorderingswet 1990 strikt te worden nageleefd. Indien De Meeuw door derden aansprakelijk wordt gesteld wegens niet naleving, vrijwaart de Opdrachtnemer De Meeuw voor alle gevolgen van een dergelijke aansprakelijkheidsstelling.
11.7 Indien de Opdrachtnemer en / of de door hem ingeschakelde derden / hulppersonen niet langer aan hun betalingsverplichtingen uit hoofde van de Invorderingswet 1990 kunnen voldoen, dient de Opdrachtnemer De Meeuw daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de Opdrachtnemer jegens De Meeuw van rechtswege in verzuim is. De Meeuw is alsdan gerechtigd zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
11.8 De Meeuw heeft steeds het recht de ter zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen, waarvoor zij ingevolge artikel 35 van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan de Opdrachtnemer te betalen door storting op diens G-rekening. In geval artikel 34 van de Invorderingswet van toepassing is en in geval omzetbelasting in rekening wordt gebracht, heeft De Meeuw het recht de verschuldigde omzetbelasting eveneens te betalen door storting op de G-rekening. De Opdrachtnemer zal zorgen dat een G-rekening beschikbaar is.
11.9 Onverminderd het hiervoor bepaalde is De Meeuw te allen tijde gerechtigd de hierboven bedoelde bedragen aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen op de onderaanneemsom in te houden en namens de Opdrachtnemer rechtstreeks aan de Ontvanger te voldoen. Hetzelfde geldt voor de bij inlening eventueel verschuldigde omzetbelasting. De Meeuw zal vervolgens dienaangaande jegens de Opdrachtnemer zijn bevrijd.
11.10 Indien De Meeuw na aansprakelijkstelling voor niet betaalde belastingen of premies door de Opdrachtnemer of na hem komende derden / hulppersonen, deze belastingen of premies heeft moeten voldoen, heeft De Meeuw ten belope van het gehele bedrag dat door haar is voldaan, verhaal op de Opdrachtnemer. De vordering van De Meeuw wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van betaling tot de datum der algehele voldoening door de Opdrachtnemer.

ARTIKEL 12 - INLENING WERKNEMERS VAN OPDRACHTNEMER

12.1 De Opdrachtnemer en eventuele (onder)aannemers garanderen dat al het door haar ter beschikking gestelde personeel in het bezit is van de op basis van de Wet Arbeid Vreemdelingen en daarop gebaseerde regelingen en besluiten vereiste geldige identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten en tewerkstelling)vergunningen en / of verklaringen.
12.2 De Opdrachtnemer en eventuele (onder)aannemers zijn gehouden om op hun beurt van hun onderaannemer te bedingen dat de Wet Arbeid Vreemdelingen en daarop gebaseerde regelingen en besluiten strikt worden nageleefd.
12.3 De Meeuw is gerechtigd om al datgene te doen dat noodzakelijk is om de identiteit van het personeel van de Opdrachtnemer en eventuele (onder)aannemers vast te stellen. Indien De Meeuw dat wenst, zijn de Opdrachtnemer en (onder)aannemers gehouden inzage te verschaffen in de originele stukken, zoals genoemd onder A). Opdrachtnemer zal De Meeuw voor aanvang van de werkzaamheden in ieder geval voorzien van afschriften van voornoemde stukken.
12.4 Indien Opdrachtnemer of (onder)aannemers niet aan voornoemde verplichtingen voldoen, verbeuren zij ieder afzonderlijk een boete van € 25.000,- per overtreding en per ontbrekend document, onverminderd het recht van De Meeuw om volledige schadeloosstelling te verlangen.
12.5 Het personeel van de Opdrachtnemer en eventuele (onder)aannemers dienen zich voor aanvang van de werkzaamheden te melden bij de projectuitvoerder van De Meeuw of diens vervanger.

ARTIKEL 13 - BEËINDIGING

13.1 Indien:
a. de Opdrachtnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt; of
b. een besluit wordt genomen en / of wordt overgegaan tot liquidatie van de Opdrachtnemer, of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de Opdrachtnemer, of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van de Opdrachtnemer, of de aard van de bedrijfsactiviteiten van De Opdrachtnemer wezenlijk wijzigt naar de mening van De Meeuw; of
c. de Opdrachtnemer enige uit kracht der wet of contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens De Meeuw niet, niet geheel, of niet tijdig nakomt; of
d. de Opdrachtnemer nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
e. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de Opdrachtnemer,
f. wordt de Opdrachtnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De Meeuw is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, onverminderd haar overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding voor directe en indirecte schade. De Meeuw is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens de Opdrachtnemer in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde. Coulancehalve kan De Meeuw besluiten om de Opdrachtnemer een termijn te gunnen om alsnog over te gaan tot nakoming, maar zij is hiertoe geenszins verplicht.
13.2 De Meeuw is in geval van beëindiging van de Overeenkomst met de Opdrachtnemer op een van de in het vorige lid genoemde gronden, gerechtigd de Opdracht geheel of gedeeltelijk, zelf of door derden, voor rekening van de Opdrachtnemer te voltooien of te doen voltooien met gebruikmaking van alle aan de Opdrachtnemer ter beschikking staande materialen en materieel.

ARTIKEL 14 - GEHEIMHOUDING

14.1 De Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden t.a.v. alle van De Meeuw afkomstige informatie, die in het kader van de Overeenkomst te zijner kennis gekomen is. De Opdrachtnemer draagt zorg voor een zorgvuldige opslag van voormelde informatie. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan is steeds voor de Opdrachtnemer. Hij zal deze informatie bovendien slechts aanwenden voor het doel, waarvoor zij werd verkregen, op straffe van een boete, groot € 250.000,00 voor elke geconstateerde overtreding, onverminderd een vergoeding voor door De Meeuw geleden directe en indirecte schade.
14.2 Voormelde geheimhoudingsverplichting dient door de Opdrachtnemer eveneens te worden opgelegd aan de door hem in te schakelen (onder)aannemers / derden / hulppersonen.
14.3 Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zullen de geheimhoudingsverplichting en het bijbehorende boetebeding onverkort in stand blijven.
14.4 Na afloop van de uitvoering van de Opdracht, dan wel na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zijn de Opdrachtnemer en door hem ingeschakelde derden/hulppersonen verplicht om alle informatie en eventuele kopieën op eerste verzoek van De Meeuw onverwijld aan haar te retourneren, dan wel te vernietigen. Het is de Opdrachtnemer in dit geval verboden om de informatie (digitaal) op te slaan, of anderszins te bewaren.

ARTIKEL 15 - DIVERSEN

15.1 Indien De Meeuw op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst of Algemene Inkoopvoorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen wel te doen.
15.2 Indien een der bepalingen in de Overeenkomst, dan wel in deze Algemene Inkoopvoorwaarden, nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden en treden partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

ARTIKEL 16 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen, welke naar aanleiding van de Overeenkomst mochten ontstaan, dan wel daarmee verband houden, zullen worden beslecht door de
3. bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.

Download PDF
(Algemene inkoopvoorwaarden De Meeuw Oirschot BV)

De Meeuw maakt onder andere ruimte voor:

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.